SilaBG
0878 50 6666
|
Франчайз
|
Проследи пратка
|
Доставка
|
Магазини
|
Контакт
|
Дистрибуция
|
|
|
|
|
Остават Ви още 20 лв. до безплатна доставка.

Общи условия за пазаруване на Хранителни Добавки от Silabg.com

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА УЧАСТНИК В ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ WWW.SILABG.COM

 

I. ПРЕДМЕТ

 

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Ви Джи Ен ЕООД, кв. Манастирски Ливади блок 60а, офис 3 , София 1404, 202200279 наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия „Silabg.com”, наричан по-долу „SilaBG”. 

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА В ПЛАТФОРМАТА

 

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: 

1. Наименование на Доставчика: Ви Джи Ен ЕООД

2. Седалище и адрес на управление: кв. Манастирски Ливади блок 60а, офис 3 , София 1404

3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София 1303, Ул. инж. Иван Иванов 70Б, ет.3, ап. 10

4. Данни за кореспонденция: България, гр. София 1303, Ул. инж. Иван Иванов 70Б, ет.3, ап. 10 Email: [email protected] 
 

5. Вписване в публични регистри: ЕИК BG202200279 Номер на удостоверение за администратор на личните данни: № 422511


 

6. Надзорни органи:

 

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, 

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: [email protected], [email protected]

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

(2) Комисия за защита на потребителите 

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 

тел.: 02 / 980 25 24 

факс: 02 / 988 42 18 

гореща линия: 0700 111 22 

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

(3) Комисия за защита на конкуренцията 

България 

София 1000, бул. "Витоша" №18 

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15 

Уеб сайт: www.cpc.bg 

 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

 

Чл. 3. SilaBG e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет http://www.SilaBG.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от търговците в платформата стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика в платформата SilaBG и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Доставчика чрез платформата SilaBG;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Доставчика, съгласно поддържаните от платформата SilaBG електронни средства за разплащане.

5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата SilaBG;

6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с участниците в платформата SilaBG чрез интерфейса на страницата на SilaBG, достъпна в Интернет;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата SilaBG в Интернет;

8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

 

Чл. 4. Доставчика в платформата SilaBG организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

 

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в платформата SilaBG договор за покупко-продажба на стоките, на адрес http://www.SilaBG.com. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчика в платформата SilaBG се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Доставчика в платформата SilaBG.

(3) Ползвателите заплащат на избрания в платформата SilaBG доставчик възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата SilaBG и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика в платформата SilaBG на адреса на платформата SilaBG в Интернет.

(4) Чрез платформата SilaBG се избира лицето, което ще извърши доставката на заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени в платформата SilaBG и съгласно настоящите общи условия.

 

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчика в платформата SilaBG се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

 

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА SILABG

 

Чл. 7. (1) За да използва SilaBG за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата SilaBG, съобразно посочената в него процедура.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните за съгласие с настоящите общи условия, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. 

(4) Доставчика в платформата SilaBG потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика в платформата SilaBG възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

(6) В платформата на silabg.com не се допуска използването на автоматизиран скрипт за извършване на каквито и да било действия по сайта - както и в търговската част на сайта, така и в социалната такава.

 

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

 

Чл. 8. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в платформата SilaBG, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в платформата SilaBG.

 

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките с Доставчика в платформата SilaBG по следната процедура:

(1) Извършване на регистрация в платформата SilaBG и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в платформата SilaBG.

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата SilaBG чрез идентифициране с име и парола;

(3) Избиране на една или повече от предлаганите от доставчиците в платформата SilaBG стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.

(4) Избор на стоки от списъка на стоки за покупка на съответните доставчици в платформата SilaBG, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба.

(5) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(6) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(7) Потвърждение на поръчката;

 

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

 

Чл. 10. (1) Доставчикът в платформата SilaBG и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът в платформата SilaBG може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки. Доставката на поръчаните от Ползвателите стоки се извършва от избрания чрез платформата SilaBG доставчик на съответната стока, за което Ползвателят се уведомява в момента на доставката.

(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

 

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

 

Чл. 12. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

 

 

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

Чл. 13. (1) Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в SilaBG, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

(2) Доставчикът в платформата SilaBG не предлага, не организира и не осъществява доставки на лекарства, отпускани по лекарско предписание към лица, които имат качеството потребител по ал. 1;

 

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата SilaBG са определени в профила на всяка стока в платформата SilaBG.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата SilaBG и избраните от него дистрибутори в профила на всяка стока в платформата SilaBG.

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в платформата SilaBG и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в платформата SilaBG.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата SilaBG преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата SilaBG или електронна поща.

 

Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че доставчиците в платформата SilaBG имат право да приемат авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на доставчиците в платформата SilaBG цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

(3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 15 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

 

Чл. 16. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от избраните чрез платформата SilaBG доставчици чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата SilaBG на адрес www.silabg.com/bg/consumerinfo Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на www.silabg.com/bg/consumerinfo 

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

(3) Когато Доставчикът в платформата SilaBG не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата SilaBG на адрес www.silabg.com/bg/consumerinfo 

(4) Когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на потребителя и от сумата, която потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика. Разходите за връщане на стоката са същите като тези за доставка съгласно тарифата на използваната компания за извършване на доставката.

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1. Стоките се съхраняват съгласно посочените изисквания от производителя.

(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на адрес www.silabg.com/bg/consumerinfo  в платформата SilaBG.

(8) Когато Доставчика в платформата SilaBG не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(9) 
„Ползвателят има право да отнася всички спорове с Доставчика относно изпълнението на този договор към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.“

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата SilaBG.

(2) В случай че Потребителят и Доставчикът в платформата SilaBG не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика в платформата SilaBG.

(3) Ако Доставчикът в платформата SilaBG не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми.

 

Чл. 18. Доставчикът в платформата SilaBG се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на хранителни добавки.

 

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

 

Чл. 19. (1) Доставчикът в платформата SilaBG може да организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен доставчик в определения при сключването на договора срок. 

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът в платформата SilaBG организира доставката и предаването на стоката от съответния доставчик или дистрибутор в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

(3) Оторизирани доставчици на платформата SilaBG:

-Нутракорп ЕООД

 

Чл. 20. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата SilaBG.

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в платформата SilaBG съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

(3) Не представляват недостатъци на стоките следните случаи:

- особен вкус на хранителната добавка и/или храна за спортисти;

- недостатъчно разбиване на хранителната добавка и/или храна за спортисти при употребата й;

- особен цвят на хранителната добавка и/или храна за спортисти;

- несъвпадение с вкусовите характеристики на хранителната добавка и/или храна за спортисти с други хранителни добавки и/или храни за спортисти или със същата хранителна добавка и/или храна за спортисти;

- наличие на механизми за автоматично или улеснено премахване на защитната мембрана на хранителната добавка и/или храна за спортисти при отваряне;

- оставащ срок на годност на хранителната добавка и/или храна за спортисти, който според обстоятелствата може да се направи извод, че е достатъчен за консумацията на цялата хранителна добавка и/или храна за спортисти.

 

Чл. 21. Доставчикът в платформата SilaBG не се задължава да осигурят необходимия сервиз за стоката.

 

Чл. 22. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон.

 

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Чл. 23. (1) Доставчикът в платформата SilaBG предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът в платформата SilaBG ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът в платформата SilaBG има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът в платформата SilaBG има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика в платформата SilaBG.

(5) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът в платформата SilaBG има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата SilaBG.

 

Чл. 24. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата SilaBG има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. 

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът в платформата SilaBG има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес http://silabg.com/bg/lostpassword 

 

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

Чл. 25. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика в платформата SilaBG, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.

(2) Доставчикът в платформата SilaBG и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

А) след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата SilaBG и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

Б) след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата SilaBG и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля.

В) с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата SilaBG.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата SilaBG, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

 

Чл. 26. Доставчика в платформата SilaBG публикува тези общи условия на адрес http://www.silabg.com/bg/rules, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл. 27. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата SilaBG се прекратяват в следните случаи:

• при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

• по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

• при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

• при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

 

E-mail :
Парола :
Запомни ме.
Регистрация | Забравена парола?